Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 22

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài tập 1 trang 77 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5-1941) diễn ra tại

A. Bắc Sơn (Lạng Sơn)

B. Đô Lương (Nghệ An)

C. Pác Bó (Cao Bằng)

D. Võ Nhai (Thái Nguyên)

Câu 2. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương chủ trương

A. Liên minh chặt chẽ với Nhật để chống Pháp

B. Liên minh chặt chẽ với Pháp để chống Nhật

C. Giải phóng Việt Nam khỏi ách Pháp- Nhật

D. Trước hết, giải phóng các dân tộc Đông Dương khỏi ách Pháp – Nhật

Câu 3. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương chủ trương thành lập hình thức mặt trận là

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Hội phản đế Đồng Minh Đông Dương

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

D. Hội Cứu quốc

Câu 4. Cuối tháng 12 năm 1994, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở

A. Đình Cả, Tràng Xá (Lạng Sơn)

B. Chiêm Hoá, Sơn Dương (Tuyên Quang)

C. Cốc Pàng, Pác Bó (Cao Bằng)

D. Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

Câu 5. Cao trào kháng Nhật, cứu nước đã được quyết định và phát động tại

A. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng

B. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung Ương Đảng

C. Hội Nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì

D. Đại hội quốc dân

Câu 6. Uỷ ban quân sự Cách mạng Bắc Kì được thành lập, có nhiệm vụ

A. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị

B. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật và phát triển chiến tranh du kích

C. Chỉ huy các chiến khu Miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự

D. Thi hành 10 chính sách của Việt Minh

Câu 7. Khu giải phóng Việt Bắc bao gồm các tỉnh

A. Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái và Vĩnh Yên

B. Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hà Giang và Thái Nguyên

C. Cao Bằng, lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai

D. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên

Câu 8. Sự kiện đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nướ, báo trước giờ hành động sắp tới là

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung Ương Đảng họp, ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

B. Phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”

C. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời

D. Uỷ ban lâm thời khu giải phóng thi hành 10 chính sách của Việt Minh.

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

C

D

C

D

B

C

D

B

Bài tập 2 trang 79 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1, [ ] Mặt trận Việt Minh bao gồm các tổ chức của công nhân và binh lính, lấy tên là hội phản đế.

2, [ ] Mục tiêu cuae Mặt trận Việt Minh là nhằm: “Liên kết hết thảy các giới đồng bao yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn.”

3, [ ] Sang năm 1941, các đội du kích Bắc Sơn đã phát triển thành trung đội Cứu quốc quân, hoạt động ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

4, [ ] Đến năm 1941, khắp chín châu của Cao Bằng đều có hội Cứu Quốc, trong đó có ba châu “hoàn toàn”

5, [ ] Hội Nghị quân sự cách mạng Bắc Kì đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân và đề ra nhiệm vụ cần kíp là phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa cho kịp thời

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 4, 5; Sai 1, 3

Bài tập 3 trang 79 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Ngày 28-1-1941

a, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập

2. Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941

b, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”

3. Ngày 19-5-1941

c, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước

4. Năm 1943

d, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập ra 19 ban xung phong “Nam tiến”

5. Đầu tháng 5-1944

e, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp

6. Ngày 22-12-1944

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-c, 2-e, 3-a, 4-d, 5-b, 6-g, 7-k, 8-I, 9-h

Bài tập 4 trang 80 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Hướng dẫn làm bài:

  • Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.
  • Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn trước đòn tấn công dồn dập của quân Anh – Mĩ cả ở trên biển và trên bộ.
  • Quân Pháp ờ Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ.
  • Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

Bài tập 5 trang 80 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung Ương Đảng, công tác chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa được tiến hành như thế nào?

Hướng dẫn làm bài:

Quá trình chuẩn bị về mọi mặt của Đảng ta cho sự thành công của cách mạng tháng 8 được diễn ra thực sự bắt đầu từ hội nghị trung ương lần thứ VIII của Đảng. Tại hội nghị trung ương lần thứ VIII của Đảng ra liên tiếp các chỉ thị tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong đó vạch ra phương hướng đấu tranh của quần chúng xây dựng lực lượng chính trị, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng chuẩn bị tích cực cho sự thành công của cách mạng tháng 8. Các nội dung mà Đảng chuẩn bị cho sự thành công của cách mạng tháng 8 cụ thể như sau:

  1. Xây dựng lực lượng chính trị
  2. Xây dựng lực lượng vũ trang
  3. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Ngoài ra: Đảng còn tổ chức đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá kêu gọi nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực vào xây dựng phong trào văn hoá, xóa bỏ văn hoá ngu dân của thực dân Pháp xây dựng một nền văn hoá gồm ba nội dung: dân tộc, khoa học và đại chúng. Thông qua bản đề cương văn hoá cứu quốc 1943. Hơn nữa sự chuẩn bị của Đảng cho sự thành công của cách mạng tháng 8 còn thông qua các cao trào đấu tranh 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào dân chủ 36-39, cao trào 39-45. Thông qua các cao trào này, quần chúng nhân dân được tập dượt có thêm nhiều kinh nghiệm đấu tranh hơn, có nhiều bài học và tiến đến tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 giành chính quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button