Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tải về

Mẫu báo cáo dự án

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án được ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Mẫu ghi rõ thông tin doanh nghiệp và lý do yêu cầu chuyển nhượng.

Nội dung của báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tên chủ đầu tư: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…….

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………

1. Tên chủ đầu tư:

– Địa chỉ:……………………………………………………………………….

– Người đại diện…………………………………………………….

– Số điện thoại…………………………………………………….

2. Thông tin chung về dự án

– Tên dự án…………………………………………………….

– Địa điểm dự án…………………………………………………….

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,…)

– Mục tiêu của dự án:…………………………………………………….

– Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm:

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án

+ Các thông tin khác

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm:

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng

– Tiến độ thực hiện dự án

– Tình hình huy động vốn

– Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS)

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2

– Các vấn đề khác

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng:

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan:

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button