Biểu Mẫu

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Tải về

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu là mẫu bản công văn được cá nhân, cơ quan tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của cơ quan tổ chức, cá nhân, danh mục hàng hóa xin được miễn thuế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tại đây.

Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 02/XNMT

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu như sau:

Tên tổ chức/cá nhân……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số ………/……
V/v Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.
………….., ngày….tháng…..năm….

Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… (2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1) ………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………; số Fax: ………………………………………………………..

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng miễn thuế tại điểm ……… khoản …….. Điều ……… Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và điểm ……. mục ………. phần ………. Thông tư số ………. ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Tài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế) ……………..

Nay, (1)………………………………………………… đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của:

Dự án đầu tư …………………………………………………………………………………………….

– Hạng mục công trình …………………………………………………………………………………

– Hạng mục công trình …………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số ………………………, ngày ………., hoặc …………………… được cấp bởi cơ quan ………………….

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ………………. đến ……………..

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

– 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16).

– Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp bản sao, xuất trình bản chính đối chiếu khi được yêu cầu);

– Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;

– Các giấy tờ khác:

+ ……………………………………………………………………………………………………………..

+ ……………………………………………………………………………………………………………..

(1)…………………………………….. cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. ……. (1) ……….. sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)…………………………………….. kính đề nghị (2)……………………………………… xác nhận danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu cho (1)…………………………….. theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận

– Như trên

– Lưu

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức
(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;

(2): ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button