Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tải về

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là mẫu đơn được cá nhân tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được xuất, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ tên loại cây trồng, số lượng, nguồn gốc, mục đích xuất khẩu và thời gian xuất khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin xuất, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai

Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

Tên Đơn vị cấp trên……
Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:……

_________________

Số: /………… V/v: xin xuất khẩu/nhập khẩu giống LN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

……………, ngày….tháng….năm….

Đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Kính gửi: Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số…..ngày….. và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số …./…../QĐ-TTg ngày …/…./…… của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ ……-……….., …….(Tên tổ chức…/cá nhân)………. làm đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống
cây lâm nghiệp sau đây:

1. Tên loài cây:………………………………………………………………………………………………..

– Tên khoa học:……………………………………………………………………………………………….

– Tên Việt Nam:……………………………………………………………………………………………….

2. Số lượng:……………………………………………………………………………………………………

– Hạt giống/lô giống: ……….. kg

– Cây giống/dòng vô tính: ……… số cây/dòng vô tính

3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):

4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:

5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày…….tháng……năm……

6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện…….

Nơi gửi:

– Như trên;

– Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);

– Lưu.

Trưởng đơn vị/cá nhân

(Chữ ký và con dấu nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button