Biểu Mẫu

Mẫu giải trình đề xuất điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

Tải về Bản in

Mẫu giải trình về việc đề xuất điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

Mẫu giải trình đề xuất điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư là mẫu giải trình về việc đề xuất điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Giải trình đề xuất điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

  GIẢI TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  (Các) Nhà đầu tư giải trình về đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài: … (tên dự án) đã được cấp Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: ……, ngày … tháng … năm … như sau:

  I. NHÀ ĐẦU TƯ

  1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:…

  2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): …

  [chỉ cần ghi tên, không cần ghi các thông tin khác]

  Đối tác nước ngoài (nếu có): …

  [như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

  II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

  1. Nội dung điều chỉnh 1: (VD: điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở…)

  Nội dung mới sau khi điều chỉnh: …

  2. Nội dung điều chỉnh 2 (nếu có): … (ghi tương tự nội dung điều chỉnh 1)

  III. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  Đánh giá sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài: …

  Các giải pháp về cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): …

  Quy trình công nghệ chủ yếu và phương án mua sắm máy móc thiết bị: …

  Dự kiến hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi điều chỉnh dự án:

  Chỉ tiêu

  Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

  Năm thứ 1 sau điều chỉnh: (theo năm tài chính)

  Năm thứ 2 sau điều chỉnh

  Tổng

  1=2+3+…

  Doanh thu

  $

  $

  $

  2

  Từ hoạt động/SP…

  $

  $

  $

  3

  Từ hoạt động/SP…

  $

  $

  $

  4

  Lợi nhuận trước thuế:

  $

  $

  $

  5

  Lợi nhuận sau thuế:

  $

  $

  $

  6=7+8+9

  Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

  Trong đó:

  $

  $

  $

  7

  + Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

  Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

  $

  $

  $

  8

  + Chuyển về Việt Nam

  $

  $

  $

  9

  + Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

  $

  $

  $

  Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: …

  IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

  Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu giải trình đề xuất điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button