Biểu Mẫu

Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  1. Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm là gì?

  Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm là mẫu dùng để thống kê tình hình thu hồi BHXH. Mẫu gồm các thông tin: Mã số BHXH, nơi đang lĩnh tiền, số tiền thu hồi……

  2. Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

  ĐƠN VỊ:…………………….
  BỘ PHẬN…………………..
  ————

  Mẫu số: C75-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  BẢNG THU HỒI KINH PHÍ CHI BẢO HIỂM

  Tháng ………..Quý ………..Năm…………….

  Số:…………………………..

  A. Tình hình chi trả

  Đơn vị tính:…………………..

  STT

  Chỉ tiêu

  Mã số BHXH

  Nơi đang lĩnh tiền hoặc tên đơn vị SDLĐ

  Số tiền thu hồi

  Lý do thu hồi

  Tổng số

  Trong đó

  Năm trước

  Năm nay

  A

  B

  C

  D

  1-2+3

  2

  3

  E

  Nguồn kinh phí…

  I

  CH ĐỘ

  1

  BHXH huyện

  Nguyễn Văn A

  Cộng

  Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

  Nguồn kinh phí…

  II

  CH ĐỘ

  1

  BHXH huyện

  Lê Văn B

  Cộng

  Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

  Tổng cộng

  Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

  Ấn định thu hồi: ………………………người, Số tiền……………………………..

  Tổng số tiền thu hồi (viết bằng chữ): ………………………………………………

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  3. Hình ảnh bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button