Biểu Mẫu

Mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Tải về

Mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại là mẫu bản thông báo của Sở thanh tra lập ra và gửi tới cơ quan, tổ chức để thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin của người gửi đơn khiếu nại, nội dung khiếu nại. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại tại đây.

  1. Mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

  …………..(1)…………

  …………..(2)…………

  ________

  Số: …/TB-…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

  ……,ngày … tháng … năm…..

  THÔNG BÁO

  Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại …(3)

  ___________

  Kính gửi: (4)

  Ngày … tháng… năm …, …(2)… đã nhận được đơn khiếu nại của…(4)…:

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………. ;

  Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: (5);

  Khiếu nại về việc………………………………………………………………………………………. (6).

  Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của .. .(4)…, căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, …(2)…nhận thấy đơn khiếu nại của …(4)… đủ điều kiện thụ lý.

  Vậy thông báo để …(4)… được biết./.

  Nơi nhận:

  – Như trên;

  – ….(7)….;

  – Lưu: VT, hồ sơ.

  CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

  (Chữ ký, dấu)

  Họ và tên

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

  (2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

  (3) Lần giải quyết khiếu nại: “lần đầu” hoặc “lần hai”.

  (4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

  (5) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

  (6) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

  (7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

  (8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

  2. Mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại theo Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

  THÀNH PHỐ …………….
  THANH TRA SỞ

  V/v thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân
  có thẩm quyền chuyển đến

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  . . ., ngày . . . tháng . . . năm…

  THÔNG BÁO

  Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

  Kính gửi: …….…………..……………….………

  Ngày …… tháng ……. năm …….…., Thanh tra Sở đã nhận được đơn khiếu nại của……………………

  Địa chỉ:.….…………………………………………………………………………….…………………

  Do chuyển đến.…………………………………………………………………………….……………

  Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều ….. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Sở thấy đơn khiếu nại của …………………thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Sở.

  Vậy thông báo để ………………………………………………………biết.

  Nơi nhận:

  – Như trên;

  – Lưu.

  KT.CHÁNH THANH TRA
  PHÓ CHÁNH THANH TRA

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button