Pháp Luật

Quyết định số 395/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 395/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

—————

Số: 395/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức
Phó Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam

————————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tại Văn bản số 53/UBMC, ngày 08 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 498/TTr-BNV, ngày 26 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và ông Phạm Bình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, QHQT, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button