Biểu Mẫu

Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

Tải về Bản in

Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp ban hành kèm Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động dành cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc bị bệnh nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ SỞ

_________

Số: ………./……….

V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Sở Lao động – Thưong binh và Xã hội………………………. (1)

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở(2):……………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở(3):………………………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại cố định: ………………………. Điện thoại di động: (4)

4. Thư điện tử (Email):…………………………………………………………………………………………..

5. Người đại diện(5): ……………………………………….Chức vụ

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc tại cơ sở theo quy định tại Nghị định số …………./2020/NĐ-CP ngày….tháng…. năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn bản đề nghị này;

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là……………………………………………………………………… đồng.

Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………………..

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở(6):

– Tên chủ tài khoản:…………………………………. ………………………………………………………….

– Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………..

– Tại Ngân hàng/kho bạc:……………………………………………………………………………………….

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng:(7)

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □

Nơi nhận:

– Như trên;

– ……………

– Lưu: VT…

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)

2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ phục hồi chức năng lao động.

Cụ thể, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện:

1- Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên.

2- Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi.

3- Đang tham gia bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Học phí quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng như sau: Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động

Nghị định cũng quy định về hỗ trợ phục hồi chức năng lao động. Theo đó, người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ điều kiện sau:

1- Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động.

2- Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3- Đang tham gia bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt.

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button